Vydavatel: SKY Agriculture

Právní forma :
SARL Unipersonnelle s kapitálem 165 667,50 eur R.C.S. RENNES 378.741.052

Sídlo společnosti: Les Portes de Bretagne
Obchodní park La Gaultière
35 220 CHATEAUBOURG
Tel: +33 (0)2 40 87 11 24
E-mail: contact@sky-agriculture.com

Správce publikace: David GUY

Návrh a výroba webových stránek :
Agence Zoan, SARL s kapitálem 15 000 EUR, zapsaná v obchodním rejstříku v Nantes pod číslem 500 594 361. Sídlo společnosti ZOAN se nachází na adrese 20 rue Michel Grimault, 44110 Châteaubriant – Francie ( zoan.fr / 02 40 28 80 94 ).

Hostitel: SAS OVH s kapitálem 10 000 000 EUR, se sídlem 2, rue Kellermann 59100 ROUBAIX (Francie), registrovaná 424 761 419 R.C.S. LILLE METROPOLE.

Uživatel: Jakákoli fyzická osoba, ať už jednající vlastním jménem či nikoli (zejména jako zástupce právnické osoby) v profesionálním kontextu, která se připojí kwebovým stránkám  https://sky-agriculture.com nebo si je prohlíží a/nebo případně využívá související funkce a/nebo služby.

Informace/osobní údaje: veškeré informace, které umožňují v jakékoli formě přímo či nepřímo identifikovat fyzické osoby, jichž se týkají.

Poskytovatel služeb: jakákoli fyzická nebo právnická osoba, subdodavatel či nikoli, jednající na žádost vydavatele, zejména za účelem vytvoření, údržby, aktualizace a hostovánístránek  https://sky-agriculture.com, případně i za účelem vytvoření nebo poskytnutí obsahu.

Třetí strana: jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která se přímo ani nepřímo nepodílí na vytváření, údržbě, aktualizaci nebo hostovánístránek  https://sky-agriculture.com a která nevytváří obsah jménem vydavatele.

Všeobecné podmínky používání (VOP)/právní upozornění/ zásady ochrany osobních údajů: Dokumentace, kterou vydavatel zpřístupnil uživateli, aby ho informoval o jeho právech a povinnostech.
GCU řídí přístup k  Stránky https://sky-agriculture.com a používání všech nabízených funkcí.
Právní upozornění splňují informační povinnosti uživatele webu.  Webové stránky https://sky-agriculture.com.
Zásady důvěrnosti vysvětlují a odůvodňují shromažďování a zpracování osobních údajů uživatele.

Obsah: Všechny dokumenty, informace, obrázky, texty, loga, odkazy atd. nebo odkaz na  Webové stránky https://sky-agriculture.com.

Právní nebo regulační základ : Zákon č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o zpracování údajů, datových souborech a osobních svobodách, zákon č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku, doporučení CNIL, nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známé jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR, zvláštní ustanovení zákoníku duševního vlastnictví (CPI) a trestního zákoníku (L. R.). 226-16) a obecněji veškerá regulační nebo právní ustanovení, která se v takovém případě mohou použít. Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že právní upozornění/GUA z.  Stránky https://sky-agriculture.com by měly být považovány za informace, které doplňují zásady ochrany osobních údajů, ale jsou od nich neoddělitelné, a které jsou k dispozici takto tento odkaz a naopak.

Prezentace stránek

Hlavním účelem těchtostránek  https://sky-agriculture.com je poskytnout uživateli informace o službách, které může vydavatel nabízet, a o službách, které pravidelně poskytuje svým zákazníkům.

Navzdory péči věnované zveřejňování, údržbě a aktualizacistránek  https://sky-agriculture.com nemůže být vydavatel odpovědný za případná opomenutí nebo nedostatky, ať už způsobené jím samotným nebo třetími stranami či poskytovateli služeb.

Veškerý obsah zadaný nebo odkazovaný na  Stránky https://sky-agriculture.com mají pouze informativní charakter, mohou se měnit bez předchozího upozornění a nelze je považovat za vyčerpávající. Přihlášením a/nebo prohlížením tohoto  Stránky https://sky-agriculture.com a/nebo případným používáním služeb, které s nimi mohou být spojeny, uživatel jednoznačně potvrzuje předchozí úplný a kompletní souhlas s těmito podmínkami.

Vzhledem k tomu, že tyto VOP mohou být kdykoli a bez předchozího upozornění změněny, vyzýváme uživatele, aby se s nimi pravidelně seznamoval, a to nejlépe před každým novým připojením.

Le Webové stránky https://sky-agriculture.com je uživateli v zásadě kdykoli přístupný; může však dojít k přerušení, ať už předvídatelnému či nikoli, ať už z důvodu technické údržby (pokud je to možné, vydavatel na to uživatele předem upozorní), nebo z důvodu selhání poskytovatele služeb (např. hostingové společnosti) nebo třetí strany (např. výpadek proudu).

Připojením kestránkám  https://sky-agriculture.com uživatel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být shromažďovány, zpracovávány a analyzovány vydavatelem nebo kterýmkoli oprávněným poskytovatelem služeb.

Pokud  Stránky https://sky-agriculture.com odkazují prostřednictvím odkazů nebo jakýmkoli jiným podobným způsobem na stránky třetích stran, uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být získány, shromažďovány a/nebo zpracovávány jakoukoli třetí stranou, a to bez jakéhokoli důvodu vůči vydavateli. Uživatel rovněž bere na vědomí, že byl informován a souhlasí s tím, že pokud neposkytne určité osobní údaje (nebo poskytne osobní údaje, které jsou zcela nebo částečně chybné), bude jeho “uživatelský zážitek na   ” omezen (včetně využívání jedné nebo více služeb spojených s “uživatelským zážitkem na “).  Stránky https://sky-agriculture.com , pokud je to relevantní) a/nebo že vydavatel není schopen odpovědět nebo poskytne pouze částečnou odpověď na jednu nebo více jeho žádostí.

Odpovědnost

Jakmile se  Stránky https://sky-agriculture.com interaktivní oblasti umožňující interakci uživatele s vydavatelem si vyhrazují právo kdykoli bez předchozího upozornění či varování smazat jakýkoli obsah (dokument, text, obrázek atd.), který by mohl být v rozporu s platnými právními předpisy ve Francii, zejména s těmi, které se týkají ochrany osobních údajů.

Uživatel prohlašuje, že si je vědom a případně souhlasí s tím, že může nést občanskoprávní a/nebo trestněprávní odpovědnost na základě právních kroků ze strany vydavatele (nebo jeho poradce), jakékoli třetí strany nebo oprávněného orgánu, zejména v případě urážlivé, hanlivé, rasistické nebo pornografické komunikace, atd…… bez ohledu na použité médium.

Vydavatel si navíc vyhrazuje právo předat oprávněnému orgánu jakýkoli obsah zveřejněný uživatelem nastránkách  https://sky-agriculture.com , pokud by mohl porušovat právní předpisy platné ve Francii.

Vydavatel, Hostitel nebo Integrátor, s výjimkou zákonných výjimek, nemohou nést individuální ani kolektivní odpovědnost za (ne)přímé škody, chyby, nekompatibilitu, viry, malware atd., které utrpělo zařízení uživatele používané k přístupu nastránky  https://sky-agriculture.com a/nebo jejich funkce.

Stejně tak se uživatel výslovně zdržuje jakýchkoli právních nebo podobných kroků vůči vydavateli z důvodu ztráty šance nebo smlouvy v důsledku používánístránek  https://sky-agriculture.com a/nebo v důsledku jakýchkoli kroků vydavatele na základě žádosti uživatele.

Aby se předešlo případným problémům, zavazuje se uživatel k přístupu nastránky  https://sky-agriculture.com a k jejich funkcím používat nejnovější hardware, o kterém je známo, že je chráněn proti virům, a nejnovější generaci prohlížeče.

Duševní vlastnictví

Reprezentace, reprodukce, úprava, publikace nebo adaptace obsahustránek  https://sky-agriculture.com nebo jakýchkoli jejich prvků je zakázána bez ohledu na použité prostředky nebo postupy, s výjimkou předchozího písemného souhlasu vydavatele.

Každý uživatel, který nedodrží výše uvedená ustanovení, může být postaven před příslušný soud s rizikem, že bude odsouzen v souladu s ustanoveními článků L.335-2 a následujících francouzského zákoníku duševního vlastnictví (CPI) za jeden nebo více trestných činů, zejména za padělání.

Pokud není prokázán opak, má se za to, že vydavatel je vlastníkem práv duševního vlastnictví nebo má oprávněné právo používat všechny prvky přístupné nastránkách  https://sky-agriculture.com (loga, grafiku, software, texty, obrázky atd.).

Uživatel je tímto informován, že databáze jsou chráněny ustanoveními zákona ze dne 1. července 1998, kterým se provádí směrnice 96/9 ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.

Obsah třetích stran

Stránky  https://sky-agriculture.com mohou poskytovat přístup k obsahu prezentovanému, vytvořenému, vyvinutému, provozovanému a/nebo distribuovanému třetími stranami nebo prostřednictvím jednoho či více hypertextových odkazů.

Vzhledem k tomu, že vydavatel nemá možnost kontrolovat, upravovat nebo nechat upravovat, odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah, který je prostřednictvím těchto odkazů zpřístupněn, ať už z jakéhokoli důvodu.

Soudní spory

Příslušné je pouze francouzské právo s vyloučením kolizních norem, a to i v případě, že uživatel má právní bydliště mimo Francii (včetně DROM, DOM-ROM, POM a Korsiky) a/nebo je cizí státní příslušnosti a/nebo se připojuje k…  Stránka https://sky-agriculture.com z oblasti mimo Francii (včetně DROM, DOM-ROM, POM a Korsiky).

Pokud nedojde k pokusu o smírné urovnání, budou veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou  Stránky https://sky-agriculture.com nebo jakákoli jejich součást podléhají výlučné pravomoci soudů v působnosti odvolacího soudu RENNES, a to i v případě mimořádných řízení, bez ohledu na více žalovaných nebo nároky třetích stran.

Jakékoli žádosti nebo stížnosti týkající se právních oznámení/CGU, které je třeba podat prostřednictvím našeho kontaktní formulář.