Wydawca: SKY Agriculture

Forma prawna :
SARL Unipersonnelle z kapitałem w wysokości 165 667,50 euro R.C.S. RENNES 378.741.052

Siedziba statutowa: Les Portes de Bretagne
La Gaultière Business Park
35 220 CHATEAUBOURG
Tel : +33 (0)2 40 87 11 24
E-mail: contact@sky-agriculture.com

Kierownik publikacji: David GUY

Projektowanie i produkcja stron internetowych :
Agence Zoan, SARL z kapitałem w wysokości 15 000 EUR, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Nantes pod numerem 500 594 361. Siedziba spółki ZOAN znajduje się pod adresem 20 rue Michel Grimault, 44110 Châteaubriant – Francja ( zoan.fr / 02 40 28 80 94 ).

Host: SAS OVH z kapitałem w wysokości 10 000 000 EUR, z siedzibą pod adresem 2, rue Kellermann 59100 ROUBAIX (Francja) i zarejestrowany pod numerem 424 761 419 R.C.S. LILLE METROPOLE.

Użytkownik: Każda osoba fizyczna, działająca we własnym imieniu lub nie (w szczególności jako przedstawiciel osoby prawnej) w kontekście zawodowym, która łączy się lub przeglądaStronę  https://sky-agriculture.com i/lub która korzysta, w stosownych przypadkach, z powiązanych funkcji i/lub usług.

Informacje/Dane osobowe: wszystkie informacje, które umożliwiają, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których dotyczą.

Usługodawca: każda osoba fizyczna lub prawna, podwykonawca lub nie, działająca na zlecenie Wydawcy, w szczególności w celu tworzenia, utrzymywania, aktualizowania i hostowaniaWitryny  https://sky-agriculture.com, a nawet, w stosownych przypadkach, tworzenia lub dostarczania Treści.

Osoba trzecia: każda osoba fizyczna lub prawna, która nie jest zaangażowana, bezpośrednio lub pośrednio, w tworzenie, utrzymanie, aktualizację lub hostingStrony  https://sky-agriculture.com i która nie tworzy Treści w imieniu Wydawcy.

Ogólne Warunki Użytkowania (OWU)/Informacje Prawne/Polityka Prywatności: Dokumentacja udostępniona Użytkownikowi przez Wydawcę w celu poinformowania go o jego prawach i obowiązkach.
GCU zarządza dostępem do  Strona https://sky-agriculture.com i korzystanie z wszelkich oferowanych funkcji.
Informacje prawne spełniają obowiązki informacyjne Użytkownika Serwisu  Strona internetowa https://sky-agriculture.com.
Polityka poufności wyjaśnia i uzasadnia gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

Zawartość: Wszystkie dokumenty, informacje, obrazy, tekst, logo, linki itp. lub z odniesieniem do  Strona internetowa https://sky-agriculture.com.

Podstawa prawna lub regulacyjna : Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, zbiorach danych i wolnościach osobistych, ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, zalecenia CNIL, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znane jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), szczegółowe przepisy kodeksu własności intelektualnej (CPI) i kodeksu karnego (L. 226-16), a bardziej ogólnie wszelkie przepisy regulacyjne lub prawne, które mogą mieć zastosowanie w takim przypadku. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż informacje prawne/GUA dotyczące  Witryna https://sky-agriculture.com powinna być traktowana jako źródło informacji uzupełniających, ale nierozerwalnie związanych z polityką prywatności, do której dostęp można uzyskać w następujący sposób ten link i odwrotnie.

Prezentacja strony

Podstawowym celem niniejszejStrony  https://sky-agriculture.com jest dostarczenie Użytkownikowi informacji na temat usług, które mogą być oferowane przez Wydawcę, jak również usług regularnie świadczonych na rzecz jego klientów.

Pomimo staranności włożonej w publikację, utrzymanie i aktualizacjęWitryny  https://sky-agriculture.com , Wydawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia lub niedociągnięcia, spowodowane przez niego samego lub przez Osoby Trzecie lub Usługodawców.

Wszystkie Treści wprowadzone lub przywoływane w  Witryna https://sky-agriculture.com ma charakter wyłącznie informacyjny, może ulec zmianie bez powiadomienia i nie może być uważana za wyczerpującą. Logując się i/lub przeglądając tę stronę  Witryna https://sky-agriculture.com i/lub korzystanie, w zależności od przypadku, z usług, które mogą być z nią powiązane, Użytkownik jednoznacznie potwierdza uprzednią pełną i całkowitą akceptację niniejszych warunków.

Ponieważ niniejsze OWU mogą zostać zmienione w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia, Użytkownik jest proszony o regularne zapoznawanie się z nimi, a najlepiej przed każdym nowym połączeniem.

Le Strona internetowa https://sky-agriculture.com jest zasadniczo dostępny dla Użytkownika przez cały czas; mogą jednak wystąpić przerwy, przewidywalne lub nie, czy to w celu konserwacji technicznej (w miarę możliwości Wydawca powiadomi o tym Użytkownika z wyprzedzeniem), czy też z powodu awarii Usługodawcy (np. firmy hostingowej) lub Strony Trzeciej (np. przerwy w dostawie prądu).

Łącząc się zWitryną  https://sky-agriculture.com, Użytkownik akceptuje, że jego Dane Osobowe mogą być gromadzone, przetwarzane i analizowane przez Wydawcę lub dowolnego upoważnionego Usługodawcę.

Jeśli  Witryna https://sky-agriculture.com odsyła, za pośrednictwem linków lub innych podobnych procedur, do witryn osób trzecich, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, bez możliwości odwołania się na jakiejkolwiek podstawie przeciwko Wydawcy, że jego Dane Osobowe mogą być pobierane, gromadzone i/lub przetwarzane przez jakąkolwiek Osobę Trzecią. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że został poinformowany i akceptuje, że jeśli nie poda określonych Danych Osobowych (lub poda Dane Osobowe, które są całkowicie lub częściowo błędne), jego “Doświadczenie Użytkownika   ” zostanie ograniczone (w tym korzystanie z jednej lub więcej usług związanych z “Doświadczeniem Użytkownika “).  Strona https://sky-agriculture.com w stosownych przypadkach) i/lub że Wydawca nie jest w stanie udzielić odpowiedzi lub udziela tylko częściowej odpowiedzi na jedno lub więcej żądań.

Odpowiedzialność

Jak tylko  Witryna https://sky-agriculture.com obszary interaktywne pozwalające Użytkownikowi na interakcję z Wydawcą zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia lub ostrzeżenia, do usunięcia wszelkich treści (dokumentów, tekstów, obrazów itp.), które mogą naruszać przepisy obowiązujące we Francji, w szczególności te dotyczące ochrony danych osobowych.

Użytkownik oświadcza, że jest świadomy i akceptuje, w stosownych przypadkach, że może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej na podstawie działań prawnych podjętych przez Wydawcę (lub jego doradcę), jakąkolwiek osobę trzecią lub upoważniony organ, w szczególności w przypadku obraźliwej, zniesławiającej, rasistowskiej lub pornograficznej komunikacji itp. niezależnie od używanego nośnika.

Ponadto Wydawca zastrzega sobie prawo do przekazania każdemu uprawnionemu organowi wszelkich Treści zamieszczonych przez Użytkownika naStronie  https://sky-agriculture.com , jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że naruszają one przepisy obowiązujące we Francji.

Wydawca, Gospodarz lub Integrator, poza wyjątkami prawnymi, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności, indywidualnie lub zbiorowo, za (nie)bezpośrednie szkody, błędy, niezgodności, wirusy, złośliwe oprogramowanie itp. poniesione przez sprzęt Użytkownika używany do uzyskania dostępu doWitryny  https://sky-agriculture.com i/lub jej funkcji.

Podobnie Użytkownik wyraźnie powstrzymuje się od podejmowania jakichkolwiek działań prawnych lub podobnych przeciwko Wydawcy z powodu utraty szansy lub umowy wynikającej z korzystania zWitryny  https://sky-agriculture.com i/lub z jakichkolwiek działań podjętych przez Wydawcę na wniosek Użytkownika.

W celu uniknięcia ewentualnych problemów, Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z najnowszego sprzętu, o którym wiadomo, że jest chroniony przed wirusami oraz przeglądarki najnowszej generacji w celu uzyskania dostępu doStrony  https://sky-agriculture.com i jej funkcjonalności.

Własność intelektualna

Reprezentacja, reprodukcja, modyfikacja, publikacja lub adaptacja zawartościstrony  https://sky-agriculture.com lub któregokolwiek z jej elementów jest zabroniona, niezależnie od użytych środków lub procesu, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Wydawcy.

Każdy Użytkownik, który nie przestrzega powyższych postanowień, może zostać postawiony przed dowolnym właściwym sądem pod groźbą skazania, zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej (CPI), na podstawie jednego lub większej liczby przestępstw, w szczególności tych, które stanowią podrabianie.

W przypadku braku dowodu przeciwnego zakłada się, że Wydawca jest właścicielem praw własności intelektualnej lub ma uzasadnione prawo do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych nastronie  https://sky-agriculture.com (logo, grafika, oprogramowanie, teksty, obrazy itp.).

Niniejszym informuje się Użytkownika, że bazy danych podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

Zawartość stron trzecich

Witryna  https://sky-agriculture.com może zapewniać dostęp do treści prezentowanych, tworzonych, rozwijanych, obsługiwanych i/lub rozpowszechnianych przez Strony Trzecie lub za pośrednictwem jednego lub większej liczby łączy hipertekstowych.

Ponieważ Wydawca nie ma możliwości sprawdzania, modyfikowania lub zlecania modyfikacji, zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, niezależnie od przyczyny, za treści udostępniane za pośrednictwem tych linków.

Postępowanie sądowe

Wyłącznie prawo francuskie jest właściwe z wyłączeniem norm kolizyjnych, nawet jeśli Użytkownik ma miejsce zamieszkania poza Francją (w tym DROM, DOM-ROM, POM i Korsyka) i/lub jest obcego obywatelstwa i/lub łączy się z  Strona https://sky-agriculture.com z obszaru poza Francją (w tym DROM, DOM-ROM, POM i Korsyka).

W przypadku braku jakiejkolwiek próby polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory powstałe w związku z  Strona https://sky-agriculture.com lub jakikolwiek jej element podlega wyłącznej jurysdykcji sądów w ramach właściwości Sądu Apelacyjnego w RENNES, nawet w przypadku postępowań nadzwyczajnych, niezależnie od wielu pozwanych lub roszczeń osób trzecich.

Wszelkie wnioski lub skargi dotyczące informacji prawnych/CGU należy składać za pośrednictwem naszego formularz kontaktowy.