Udgiver: SKY Agriculture

Juridisk form :
SARL Unipersonnelle med en kapital på 165 667,50 euro R.C.S. RENNES 378.741.052

Registreret kontor: Les Portes de Bretagne
La Gaultière Erhvervspark
35 220 CHATEAUBOURG
Tlf: +33 (0)2 40 87 11 24
E-mail: contact@sky-agriculture.com

Ansvarlig for udgivelsen: David GUY

Design og produktion af hjemmesider:
Agence Zoan, SARL med en kapital på 15.000 euro og registreret i Nantes handels- og selskabsregister under nummer 500 594 361.  ZOANs hovedkontor ligger på 20 rue Michel Grimault, 44110 Châteaubriant – Frankrig ( zoan.fr / 02 40 28 80 94 ).

 Vært: SAS OVH med en kapital på 10.000.000 euro, hovedkontor på 2, rue Kellermann 59100 ROUBAIX (Frankrig) og registreret 424 761 419 R.C.S. LILLE METROPOLE.

   Bruger: Enhver fysisk person, uanset om han eller hun handler på egne vegne eller ej (især som repræsentant for en juridisk enhed) i en professionel sammenhæng, der opretter forbindelse til eller gennemserwebstedet https://sky-agriculture.com og/eller som, hvor det er relevant, bruger de tilknyttede funktioner og/eller tjenester.

 Oplysninger/persondata: alle oplysninger, der i en hvilken som helst form, direkte eller indirekte, gør det muligt at identificere de fysiske personer, som de vedrører.

  Tjenesteudbyder: enhver fysisk eller juridisk person, underleverandør eller ej, der handler på udgiverens anmodning, især til oprettelse, vedligeholdelse, opdatering og hosting afwebstedet https://sky-agriculture.com, eller endda, hvor det er relevant, produktion eller levering af indhold.

   Tredjepart: enhver fysisk eller juridisk person, der ikke direkte eller indirekte er involveret i oprettelsen, vedligeholdelsen, opdateringen eller hostingen afwebstedet https://sky-agriculture.com, og som ikke producerer indhold på vegne af udgiveren.

 Generelle vilkår og betingelser for brug (GTCU) / Juridiske meddelelser / Privatlivspolitik: Dokumentation, der stilles til rådighed for brugeren af udgiveren for at informere ham/hende om hans/hendes rettigheder og forpligtelser.
GCU styrer adgangen til   W ebstedet https://sky-agriculture.com og brugen af alle tilbudte funktioner.
De juridiske meddelelser opfylder informationsforpligtelserne for brugeren af  Hjemmeside https://sky-agriculture.com.
Fortrolighedspolitikken forklarer og begrunder indsamlingen og behandlingen af brugerens persondata.

 Indhold: Alle dokumenter, oplysninger, billeder, tekst, logoer, links osv. eller refereret til på  Hjemmeside https://sky-agriculture.com.

Juridisk eller lovgivningsmæssigt grundlag : Lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 om databehandling, dataregistre og individuelle frihedsrettigheder, lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004 om tillid til den digitale økonomi, CNIL’s anbefalinger, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF, kendt som den generelle forordning om databeskyttelse – GDPR, specifikke bestemmelser i loven om intellektuel ejendomsret (CPI) og straffeloven (L. 226-16) og mere generelt alle regulatoriske eller juridiske bestemmelser, der kan finde anvendelse i et sådant tilfælde. Brugeren erklærer, at han/hun er klar over, at de juridiske meddelelser/GUA fra   W ebstedet https://sky-agriculture.com skal betragtes som en information, der supplerer, men ikke kan adskilles fra, privatlivspolitikken, som du kan få adgang til på følgende måde  dette link og vice versa.

Præsentation af webstedet

  Det primære formål med dettewebsted https://sky-agriculture.com er at give brugeren oplysninger om de tjenester, der kan tilbydes af udgiveren, samt de tjenester, der regelmæssigt leveres på vegne af dets kunder.

  På trods af den omhu, der udvises ved udgivelse, vedligeholdelse og opdatering afwebstedet https://sky-agriculture.com, kan udgiveren ikke holdes ansvarlig for eventuelle udeladelser eller mangler, uanset om de er forårsaget af ham selv eller af tredjeparter eller tjenesteudbydere.

Alt indhold, der indtastes eller henvises til på   W ebstedet https://sky-agriculture.com er kun til information, kan ændres uden varsel og kan ikke anses for at være udtømmende. Ved at logge på og/eller gennemse denne   W ebstedet https://sky-agriculture.com og/eller ved at bruge de tjenester, der måtte være forbundet med det, anerkender brugeren utvetydigt forudgående fuld og fuldstændig accept af disse vilkår og betingelser.

Disse GCU kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel, og brugeren opfordres derfor til at henvise til dem regelmæssigt og ideelt set før enhver ny forbindelse.

Le Hjemmeside https://sky-agriculture.com er i princippet altid tilgængelig for brugeren; dog kan der forekomme afbrydelser, uanset om de er forudsigelige eller ej, enten på grund af teknisk vedligeholdelse (så vidt muligt vil udgiveren give brugeren forudgående varsel) eller på grund af fejl hos en tjenesteudbyder (f.eks. hostingfirma) eller tredjepart (f.eks. strømafbrydelse).

 Ved at oprette forbindelse tilwebstedet https://sky-agriculture.com accepterer brugeren, at hans/hendes personlige data kan indsamles, behandles og analyseres af udgiveren eller en autoriseret tjenesteudbyder.

Hvis den   W ebsted https://sky-agriculture.com henvisning, via links eller anden lignende procedure, til tredjepartswebsteder, anerkender og accepterer brugeren, uden nogen form for regres mod udgiveren, at hans/hendes personlige data kan hentes, indsamles og/eller behandles af enhver tredjepart.   Brugeren anerkender også, at han/hun er blevet informeret om og accepterer, at hvis han/hun undlader at give visse personoplysninger (eller giver personoplysninger, der er helt eller delvist fejlagtige), vil hans/hendes “brugeroplevelse” blive begrænset (herunder brugen af en eller flere tjenester, der er forbundet med “brugeroplevelsen”).  Site https://sky-agriculture.com, hvor det er relevant) og/eller at Forlaget ikke er i stand til at svare eller kun giver et delvist svar på en eller flere af dets anmodninger.

Ansvarlighed

Så snart den   W ebstedet https://sky-agriculture.com interaktive områder, der giver brugeren mulighed for at interagere med udgiveren, forbeholder sig ret til når som helst, uden forudgående varsel eller advarsel, at slette ethvert indhold (dokument, tekst, billede osv.), der kan være i strid med den gældende lovgivning i Frankrig, især den, der vedrører beskyttelse af personoplysninger.

Brugeren erklærer, at han/hun er klar over og accepterer, hvor det er relevant, at han/hun kan holdes civilretligt og/eller strafferetligt ansvarlig på grundlag af juridiske handlinger foretaget af udgiveren (eller dennes rådgiver), enhver tredjepart eller autoriseret myndighed, især i tilfælde af stødende, ærekrænkende, racistisk eller pornografisk kommunikation, etc…. uanset hvilket medie der bruges.

  Desuden forbeholder udgiveren sig ret til at videregive ethvert indhold, som en bruger har lagt ud påwebstedet https://sky-agriculture.com, til enhver autoriseret myndighed, hvis det sandsynligvis vil overtræde den gældende lovgivning i Frankrig.

  Udgiveren, værten eller integratoren kan, med undtagelse af juridiske undtagelser, ikke holdes ansvarlig, individuelt eller kollektivt, for (u)direkte skader, fejl, inkompatibilitet, vira, malware osv. som brugerens udstyr, der bruges til at få adgang tilwebstedet https://sky-agriculture.com og/eller dets funktionaliteter, udsættes for.

  På samme måde afstår brugeren udtrykkeligt fra at tage juridiske eller lignende skridt mod udgiveren på grund af tabet af en chance eller en kontrakt som følge af brugen afwebstedet https://sky-agriculture.com og/eller fra enhver handling, der er foretaget af udgiveren efter en anmodning fra brugeren.

  For at undgå eventuelle problemer forpligter brugeren sig til at bruge nyere hardware, der er kendt for at være beskyttet mod virus, og en nyere generation af browser til at få adgang tilwebstedet https://sky-agriculture.com og dets funktioner.

Intellektuel ejendom

  Repræsentation, reproduktion, ændring, offentliggørelse eller tilpasning af indholdet påwebstedet https://sky-agriculture.com eller af nogen af dets elementer er forbudt, uanset hvilke midler eller processer der anvendes, medmindre der foreligger en forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren.

Enhver bruger, der ikke overholder ovenstående bestemmelser, kan indbringes for enhver kompetent domstol med risiko for at blive dømt i henhold til bestemmelserne i artikel L.335-2 ff. i den franske lov om intellektuel ejendomsret (CPI) på grundlag af en eller flere lovovertrædelser, især dem, der udgør forfalskning.

  I mangel af bevis på det modsatte antages udgiveren at være ejer af de intellektuelle ejendomsrettigheder eller at have en legitim ret til at bruge alle de elementer, der er tilgængelige påwebstedet https://sky-agriculture.com (logoer, grafik, software, tekster, billeder osv.).

Brugeren informeres hermed om, at databaser er beskyttet af bestemmelserne i loven af 1. juli 1998, der gennemfører direktiv 96/9 af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser.

Tredjepartsindhold

  Webstedet https://sky-agriculture.com kan give adgang til indhold, der præsenteres, skabes, udvikles, drives og/eller distribueres af tredjeparter eller via et eller flere hypertekstlinks.

Da udgiveren ikke har mulighed for at kontrollere, ændre eller få ændret, fraskriver udgiveren sig ethvert ansvar, uanset årsag, for det indhold, der gøres tilgængeligt via disse links.

Retssager

Alene fransk lov er kompetent med udelukkelse af lovkonfliktregler, selvom brugeren er juridisk hjemmehørende uden for Frankrig (inklusive DROM, DOM-ROM, POM og Korsika) og / eller af udenlandsk nationalitet og / eller forbinder sig til   W ebstedet https://sky-agriculture.com fra et område uden for Frankrig (herunder DROM, DOM-ROM, POM og Korsika).

I mangel af forsøg på mindelig mægling skal enhver tvist, der opstår i forbindelse med   W ebstedet https://sky-agriculture.com eller nogen af dets elementer skal være underlagt den eksklusive jurisdiktion for domstolene inden for appelretten i RENNES, selv for nødprocedurer, uanset flere sagsøgte eller krav fra tredjepart.

Enhver anmodning eller klage vedrørende de juridiske meddelelser/CGU skal fremsættes via vores kontaktformular.